بازی تیمهای پاس همدان و خیبر خرم اباد

 

paskheybar 1.jpg

گزارش تصویری اختصاصی "همدان فوتبال " از بازی دوتیم پاس همدان و خیبر خرم اباد

paskheybar 2.jpgpaskheybar 3.jpgpaskheybar 4.jpgpaskheybar 5.jpgpaskheybar 6.jpgpaskheybar 7.jpgpaskheybar 8.jpgpaskheybar 9.jpgpaskheybar 10.jpgpaskheybar 11.jpgpaskheybar 12.jpgpaskheybar 13.jpgpaskheybar 14.jpgpaskheybar 15.jpgpaskheybar 16.jpgpaskheybar 17.jpgpaskheybar 18.jpgpaskheybar 19.jpgpaskheybar 20.jpgpaskheybar 21.jpgpaskheybar 22.jpgpaskheybar 23.jpgpaskheybar 24.jpgpaskheybar 25.jpgpaskheybar 26.jpgpaskheybar 27.jpg