تمرین تیم فوتبال پاس همدان پیش از دیدار برابر فولاد یزد

tam-pas 7.jpg

گزارش تصویری اختصاصی "همدان فوتبال" از تمرین روز یکشنبه 6 اردیبهشت 93 پیش از آخرین دیدار لیگ آزادگان مقابل تیم فولاد یزد

tam-pas 1.jpgtam-pas 2.jpgtam-pas 3.jpgtam-pas 4.jpgtam-pas 5.jpgtam-pas 6.jpgtam-pas 7.jpgtam-pas 8.jpgtam-pas 9.jpgtam-pas 10.jpgtam-pas 11.jpgtam-pas 12.jpgtam-pas 13.jpgtam-pas 14.jpgtam-pas 15.jpgtam-pas 16.jpgtam-pas 17.jpgtam-pas 18.jpgtam-pas 19.jpgtam-pas 20.jpgtam-pas 21.jpgtam-pas 22.jpgtam-pas 23.jpgtam-pas 24.jpgtam-pas 25.jpgtam-pas 26.jpgtam-pas 27.jpgtam-pas 28.jpgtam-pas 29.jpgtam-pas 30.jpgtam-pas 31.jpgtam-pas 32.jpgtam-pas 33.jpgtam-pas 34.jpgtam-pas 35.jpgtam-pas 36.jpg