جشن همدلی تیم پاس با حضور استاندار

jash-hamd 11.jpg

 

گزارش تصویری اختصاصی "همدان فوتبال" از جشن همدلی تیم پاس با حضور استاندار همدان

 

 

hamdelpas 2.jpghamdelpas 3.jpghamdelpas 4.jpghamdelpas 5.jpghamdelpas 6.jpghamdelpas 7.jpghamdelpas 8.jpghamdelpas 9.jpghamdelpas 10.jpghamdelpas 11.jpghamdelpas 12.jpghamdelpas 13.jpghamdelpas 14.jpghamdelpas 15.jpghamdelpas 16.jpghamdelpas 17.jpghamdelpas 18.jpghamdelpas 19.jpghamdelpas 20.jpghamdelpas 21.jpghamdelpas 22.jpghamdelpas 23.jpghamdelpas 24.jpghamdelpas 25.jpghamdelpas 26.jpghamdelpas 27.jpghamdelpas 28.jpghamdelpas 29.jpghamdelpas 1.jpghamdelpas 30.jpg